گروه خبري : آرشیو مقالات
تاريخ انتشار : 1397/10/30 - 22:12
كد :39

شناخت تکنولوژی جوشکاری و روش های آن

تقسیم بندی کلی روش های متداول اتصال در مواد صنعتی، فرایند های جوشکاری در حالت کلی به چند دسته تقسیم می شوند

1- تقسیم بندی کلی روش های متداول اتصال در مواد صنعتی را نام ببرید ؟ اتصال دائم اتصال موقت 
2- اتصالات موقت را نام ببرید ؟ چسپ ، میخ ، پرچ و پیچ
3- اتصالات دائم را نام ببرید ؟ جوشکاری و لحیم کاری
4- علت اینکه سطوح تماس دو قطعه قبل از جوشکاری باید عاری از اکسید و زنگ باشد چیست ؟ تا ناخالصی درجوش ایجاد نگردد .
5- در جوشکاری از کدام جریان برق استفاده می شود ؟ جریان متناوب و جریان مستقیم
6- جوشکاری را تعریف کنید ؟ در حالت کلی حذف فاصله بین اتم های دو قطعه در محل تماس به منظور ایجادجاذبه بین اتم های آن ها را جوشکاری می گویند .
7- فرایند های جوشکاری در حالت کلی به چند دسته تقسیم می شوند؟ دو دسته جوشکاری ذوبی و غیر ذوبی
8- جوشکاری ذوبی را توضیح دهید ؟ در فرآیند های جوشکاری ذوبی لبه های دو قطعه ذوب می شوند و با مذاب حاصل از الکترود مخلوط شده و پس از انجماد موجب اتصال دو قطعه می گردد .
9- جوشکاری غیر ذوبی را توضیح دهید ؟ در فرآیند های جوشکاری غیر ذوبی لبه های دو قطعه در تماس با هم ذوب نمی شوند بلکه نیروی فشار مکانیکی سبب حذف فاصله اتم ها در محل تماس و اتصال آنها می گردد .
10- در جوشکاری اکسی استیلن انرژی حرارتی برای ذوب چگونه تامین می شود ؟ ناشی از سوختن یک گاز سوختنی مانند استیلن
11- اختصار انگلیسی جوشکاری اکسی استیلن چیست ؟ OAW
12- وظیفه شیر یکطرفه در مسیر خروجی گاز کپسول ها چیست ؟ مانع از برگشت گاز و شعله به داخل کپسول می شود .
13- علت اینکه نوک سرمشعل های گاز همگرا است چیست ؟ زیرا باعث تمرکز شعله و گرما در سطح کوچکی از دو قطعه می شود .
14- در جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار حرارت کافی برای ذوب فلز پایه و الکترود چگونه تامین می شود ؟ از قوس الکتریکی
15- طول قوس الکتریکی چیست ؟ فاصله بین نوک الکترود و قطعه کار را طول قوس گویند .
16- وظیفه روپوش الکترود چیست ؟ روپوش الکترود ضمن تولید گازهای محافظ جهت محافظت از قوس و حوضچه مذاب سرباره سازی هم می کند .
17- رایج ترین فرآیند جوشکاری کدام است ؟ جوشکاری با الکترود روپوش دار
18- اختصار انگلیسی جوشکاری قوسی با الکترود روپوش دار چیست ؟ SMAW
19- چرا جوشکاری با الکترود روپوش دار رایج ترین روش جوشکاری است ؟ به دلیل استفاده از تجهیزات نسبتاٌ ساده و ارزان قیمت .
20- در جوشکاری قوسی با الکترود فلزی تحت پوشش گاز محافظ ، محافظت از مذاب جوش چگونه انجام می شود ؟ بوسیله استفاده از یک گاز کم اثر مانند CO2 یا یک گاز بی اثر مانند آرگن یا هلیم
21- MIG چیست ؟ در جوشکاری با گاز محافظ چنانچه گاز محافظ خنثی یا بی اثر مانند گاز آرگن یا هلیم باشد به آن روش MIG می گویند . این روش برای جوشکاری آلومینیوم و فولاد زنگ نزن استفاده می شود .
22- MAG چیست ؟ در جوشکاری با گاز محافظ چنانچه گاز محافظ CO2 باشد به آن MAG می گویند .
23- کاربرد جوشکاری با قوس الکتریکی و گاز محافظ در چه صنایعی است ؟ اتومبیل سازی ، واگن سازی ، کشتی سازی و سایر سازه های فلزی .
24- دلیل استفاده زیاد از روش جوشکاری گاز محافظ در صنایع مختلف چیست ؟ بدلیل تداوم جوشکاری و عدم توقف ناشی از تعویض الکترود به صورت اتومات و استفاده از ربات ها .
25- اختصار جوشکاری قوسی با الکترود تنگستن تحت پوشش گاز خنثی چیست ؟ TIG
26- تفاوت روشهای MIG و MAG با روش TIG در چیست ؟ در روش TIG الکترود ذوب نمی شود و
فقط وظیفه تشکیل قوس را دارد .
27- در روش جوشکاری TIG از کدام گازها برای حفاظت حوضچه مذاب استفاده می شود ؟ هلیم یا آرگن یامخلوط آنها .
28-در روش جوشکاری زیر پودری عمل حفاظت از حوضچه مذاب چگونه است ؟ حفاظت بوسیله دانه های نسبتا ریزی و موادی به شکل پودر انجام می شود .
29- اختصار انگلیسی جوشکاری قوسی زیر پودری چیست ؟ SAW
30- ازکاربرد های جوشکاری قوسی زیر پودری چند مورد را بنویسید ؟ برای جوشکاری قطعات ضخیم و خط جوش های طویل مانند صنایع لوله سازی ، کشتی سازی ، جوشکاری اسکلت های فلزی و ساخت مخازن .
31- محدودیت روش جوشکاری زیر پودری چیست ؟ بدلیل وجود پودر در محل جوشکاری فقط در حالت سطحی یا افقی استفاده می شود .
32- آیا در روش زیر پودری تمام پودر ذوب می شود ؟ خیر بخشی از آن ذوب می شود وبقیه جمع آوری و مجدداٌ استفاده می شود .
33- اختصار انگلیسی جوشکاری مقاومتی چیست ؟ RW
34- در فرآیند جوشکاری مقاومتی اتصال دو قطعه چگونه انجام می شود ؟ در اثر حرارت ناشی از اعمال جریان الکتریکی و فشار مکانیکی به صورت همزمان ایجاد می شود .
35- فرآیند جوشکاری مقاومتی به روش های مختلفی صورت می گیرد که جوشکاری نقطه ای متداول ترین آن
است .
36- در کدام فرآیند جوشکاری ازماده مصرفی مانند سیم جوش یا الکترود مصرفی استفاده نمی شود؟ در جوشکاری مقاومتی .
37- محدودیت استفاده از جوشکاری مقاومتی را بنویسید ؟ برای جوشکاری ورق های بسیار نازک و متوسط کاربرد دارد .
38- ازکاربرد های جوشکاری مقاومتی چند مورد را بنویسید ؟ در صنایع خودرو سازی ، کابینت سازی و لوازم خانگی کاربرد دارد .
39- آیا قطعات بسیار ضخیم و موادی که قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی بالا دارند را می توان به روش مقاومتی جوش داد ؟ خیر
40-  اختصار انگلیسی جوشکاری اصطکاکی را بنویسید ؟ FW
41- جوشکاری های غیر ذوبی را نام ببرید ؟ مقاومتی و اصطکاکی
42-  جوشکاری های ذوبی را نام ببرید ؟ اکسی استیلن ، قوسی با الکترود دستی ، زیرپودری TIG ، MIG و MAG .
43-  انواع لحیم کاری را نام ببرید ؟ لحیم نرم و لحیم سخت
44- لحیم کاری نرم توسط هویه انجام می شود و لحیم کاری سخت توسط شعله انجام می شود .
45- در کدامیک از روشهای جوشکاری از انرژی مکانیکی استفاده می شود ؟ جوشکاری اصطکاکی و مقاومتی
46-  در کدامیک از روشهای جوشکاری از انرژی الکتریکی استفاده می شود ؟ جوشکاری قوسی و مقاومتی
47- در کدامیک از روشهای جوشکاری از انرژی شیمیایی استفاده می شود ؟ جوشکاری اکسی استیلن و ترمیت
48-  در کدام روش جوشکاری امکان استفاده در جریان باد هم وجود دارد ؟ در جوشکاری مقاومتی
49-  نکته : در جوشکاری زیرپودری از انرژی قوس الکتریکی برای ذوب لبه ها استفاده می شود .
50- نکته : نرخ رسوب در فرآیند جوشکاری زیر پودری بالاتر است .

 

 جوشکاری در کرج و تهران