ساخت بالابر در فردوسیه شهریار

راه اندازی و نصب بالابر هیدرولیک ۳۰۰ کیلوگرم ، ارتفاع ۳متر در فردوسیه شهریار

ساخت بالابر در فردوسیه شهریار